Kashf al-zunun

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون Kashf al-zunun ʿan asami al-kutub wa-al-funun Haji Khalfah /Kâtip Çelebi d. 1658 Kâtip Çelebi.[كشف الظنون عن أسامي الكتب والفن...