Ghazali's Website

Imam Ghazali's Oeuvre

al-Ghazali website

 

English - en español - Français - Italiano - Deutsch - Malay - Bahasa Indonesia - فارسی - عربي

Main: Oeuvre:

Hasil Karya Imam al-Ghazali

Suatu senarai yang disusun mengikut subjek

Ketahuilah wahai pembaca yang budiman sama seperti penulis lain pada zamannya dan pada taraf kemashyhurannya, banyak hasil karangan beliau yang telah hilang, tersalahtanda, naskhah yang banyak kesilapan dan pelbagai lagi masalah teknikal yang berpunca daripada kerosakan masa dan suasana politik yang kucar-kacir, ditambah dengan ‘penerbit-penerbit’ yang mencari-cari kesilapan; telah menyumbang kepada apa yang kita ada pada hari ini. Adalah tidak syak lagi bahawa karya al-Ghazali telah diberikan perhatian lebih daripada yang lain pada zamannya. fortuna non omnibus aeque. fortuna non omnibus aeque.

 • • Fiqh dan Usul al-Fiqh (al-fiqhi wa isulihi): Klik di sini untuk senarai penuh

  • al-Taʿliqa (The Commentary) [M:1; A:1]
  • al-Mankhul min taʿliqat al-iṣul. [M:2; A:2; GAL. no 52; K:11936]
  • al-Basiṭ (The Explained) [M:3, A:3, GAL no 48].
  • Al-wasiṭ fi al-mathab (The medium [digest] in the [Jurisprudential] school [M:4; A:4; GAL I, 424]
  • al-Wajiz fi fiqh al-imam al-shafiʿi. () [M:5?, 36; A:36; GAL I, 424; K:14191]
  • Khulaṣat al-mukhtaṣr wa naqawat al-muʿtaṣr (The Summary's Nectar and the clarified pulp) [M:6]
  • Kitab tahẓib al-Iṣul (Pruning on Legal Theory)
  • Ghayat al-ghawr fi-diryat al-dawar (on the question of Divorce) [M:15, 58]
  • al-Mustaṣfa min ʿilm al-iṣul. (The Clarified from Legal Theory). [M:59 ; A:63; GAL,S. I. 754, no 51; K:11936]
  • Asas al-qiyas (foundation of Analogical [reasoning]). [M:67; A:61]
  • Fatawy al-Ghazali (Verdicts of al-Ghazali)
 • • Tasawwuf dan Akhlaq  (al-taṣuwaf wal akhlaq) - Klik di sini untuk senarai penuh

   • Mizan al-ʿamal, (Criterion of Action) [M:21; A:21]
   • Iḥyaʾ ʿulum al-din (Revival of Islamic Knowledge) - [M:28; A:28; GAL, I, 422, S., I, 748] See Ihyaʾ page.
   • al-Imalaʾ ʿala Ishkalat al-Iḥyaʾ (Notes on Iḥyaʾs Questionables) [M:61]
   • Bidayat al-hidayah (Beginning of Guidance). [M:35; A:35]
   • al-ʾAraʿbin fi iṣul al-din (the Forty fundamentals of religion) [M:38, 95; A:38; GAL, I, 421, no 1 & S., I, 746]
   • Kimiya-ye saʿadah (Alchemy of Happiness) [M:45; A:45] - Persian
   • Ayah al-wald al-muḥib (O' Beloved Son) [M:46; A:46; GAL, I, 423; K:6010] - Persian
   • Naṣiḥat al-muluk (Counseling Kings). [M:47; A:47; GAL, I, 423 no 30 & S., I, 750] - Persian
   • Zad akhart (Provision for the hereafter) [M:48] - Persian
   • al-Munqidh min al-ḍalal (Rescuer from Error). [M:56; A:56]
   • Sir al-ʿalamian wa kashf maʾ fi al-darian (Secret of the two worlds and uncovering what is two abodes) [M:60]
   • Minhaj al-ʿabidin (Methodology for the Worshipers) [M:64]
     

 • • Ilmu Kalam dan Usul al-Din (ʿilm al-Kalam wa iṣul al-din): - Klik di sini untuk senarai penuh

  • al-Mustaẓhiri or Fadaʾih al-baṭiniyya wa faḍaʾil al-mustaẓhiriyya (Infamies of the Batinies) [M:22; A:22; GAL, S., I, 747, no 23a]
  • Ḥujat al-ḥaq (Proof of the Truth) [M:23]
  • al-Iqtiṣad fil- ʿitiqad (Median in Belief). [M:24; A:25]
  • al-Risala al-qudsia (The Jerusalem Epistle). [M:25; A:26, 133]
  • Mufaṣil al-khilaf (Clarifer of the Disagreement) [M:31]
  • Qawaṣim al-baṭinyah awa jawab al-masaʾil al-ʾarbaʿ al-lati saʾalaha al-baṭiniya bi-hamadhan (Backbreakers of the Esoterics -aka- Answer to the Four Questions that the Esoterics Queried in Hamadan) [M:32]
  • al-Maqṣad al-ʾasna fi sharah ʾasmaʾ Allahu al-husna (The best means in explaining Allah's Beautiful Names) [M:33; A:33; K:7475, 12790]
  • Jawahir al-qurʾān wa duraruh (Jewels of the Qurʾān and its Pearls). [M:37; A:37; GAL, I, 421, no 1 & S., I, 746]
  • Fayaṣl al-tafriqa bayn al-Islam wa-l-zandaqa (The Criterion of Distinction between Islam and Clandestine Unbelief) [M:43; A:43; GAL, S., I, 747 no 13]
  • Mishkat al-anwar (The Niche of Light). [M:52; A:52, 257, 258; GAL S., I, 751]
  • Iljam al-ʿawamm ʿan ʿilm al-kalam (Warding off the Masses from Sciences of Theology) [M:63; A:71; GAL. S: I, pp.746-747 no 11 & 12; K:1129]
  • Al-ḥikmah fi makhluqat illah (Wisdom in God's Creation) [M:74; A:81; GAL no 43]
  • Qanun al-ta'wil (Methodology of Interpretation) [M:162; A:162]
 • • Falsafah dan Logik  (falsafa wal maniq):  - Klik di sini untuk senarai penuh

  • al-Muntakhal fi al-jadal, (The elect in Dialectics) [M:7; A:7; K:13089]
  • Maqaṣid al-falasifah (Aims of Philosophers) [M:17; A:16; GAL, I, 425, S., I, 755]
  • Tahafut al-falasifa (Incoherence of philosophers). [M:16; A:17; GAL, I, 425, S., I, 754]
  • Miʿyar al-ʿilm fi fan al-manṭiq (Criterion of Knowledge in the Art of Logic) [M:18; A:18]
  • Miḥak al-naẓar fi al-manṭiq (Touchstone of Reasoning in Logic) [M:20; A:20]
  • al-Maḍnun bihi ʿala ghyar ahlihi (On the Soul) [M:39; A:39; K:12214, 13243]
  • al-Qisṭas al-mustaqim (The Correct Balance) [M:42; A:42; GAL, S., I, 749, no 28]
  • Maʿarij al-qudus fi madarij maʿrifat al-Nafs (Ascent to the Divine through the path of self-knowledge) [M:76; A:76; GAL, I, 426 no 64a & 64g, S., I, 751]

 • Karya-karya lain:  - Sila klik di sini untuk maklumat lengkap  

  • Maktubat imam ghazālī (Correspondences of Imam Ghazālī) [M:325] =? Faḍaʾilul al-anam min rasaʾili ḥujjat al-Islam. [M:346; A:346] dalam bahasa Parsi
  • Majmuʿt Rasiʾl al-Imam al-Ghazālī - - himpunan karya-karya kecil (treatises dan surat-surat)

 

Catatan

dan

Pengakuan

CATATAN: Halaman ini menggunakan tulisan  Gentium iaitu sebuah tulisan sumber terbuka. Nombor-nombor yang disenaraikan di atas dalam kurungan berpetak merujuk kepada M = Bouyges, Maurice. Essai de chronologie des oeuvres de al-ghazali (Algazel). Edited by Michel Allard. Beirut: L'Institue de Lettres Orientales de Beyrouth, 1959; A = Badwai, 'Abd al-Rahman, Mu'allafat al-Ghazali. 2nd ed. Kuwait: Wakalat al-Mutbu'at, 1977- numbers as listed. Link ini disediakan untuk laman individu dalam Bouyges atau Badawi. Senarai GAL diberikan di bawah. Nombor-nombor berikut diberikan sebagaimana disebutkan dalam Bouyges 1959: Brockelmann, Carl. Geschichte der arabischen litteratur. 2 vols. plus 3 suppl. vols., Leiden, E.J. Brill, 1937-42, Second edition: 1943-45. [GAL, S] GAL, I: 534-546 (PDF: 1943); S, I: 744-756. (PDF: 1937). Kâtip Çelebi. Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum ... ad codicum Vindobonensium Parisiensium et Berolinensis fidem primum edidit Latine vertit et commentario indicibusque instruxit Gustavus Fluegel.  Arabic text with Latin trans. by Gustav Lebrecht Fluegel. 7 vols., Leipzig: Published for the Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland, 1835-1858.  [K]

Pengakuan:

Di atas BUKAN (dengan apa cara sekalipun) senarai menyeluruh Karya-karya al-Ghazali's Oeuvre tetapi merupakan contoh terpilih terhadap apa yang boleh didapati. Menurut al-Zabidi al-Ghazali telah menulis 70 kitab pelbagai saiz daripada jilid-jilid yang banyak hinggalah pamplet lebih kecil daripada 23 cetakan-cetakan ini. Untuk maklumat selebihnya berkenaan senarai lengkap hasil kerja beliau sila lihat halaman bibliografi. Saya mempunyai graf (klik di sini) tentang Karya al-Ghazali menurut ilmuwan-ilmuwan (Boyges and Hourani) yang menulis dalam topik tersebut. Sila perhatikan bahawa karya sebesar ini tidak dapat lepas daripada kesilapan. Walaupun ego saya mengatakan yang saya mungkin tidak membuat apa-apa kesilapan memandangkan masa yang telah saya habiskan untuk kerja ini. Jadi seandainya anda mengesan sebarang kesilapan ketara atau mempunyai pendapat yang mesti diketengahkan, dengan disokong oleh bukti dan hujah, berkenaan mana-mana dalam senarai di atas atau bukan dalam senarai sila maklumkan kepada saya. Sudah semestinya saya lebih mengalu-alukan gosokan atas belakang (teguran membina) daripada tamparan di atas pipi (sebaliknya). Andainya anda mencari halaman yang lama inilah dia!

 

Maklumat Halaman:

* Bagaimana menggunakan sepenuhnya laman web ini dan semua tentang memuat turun fail.

* Laman siap pada  2005-10-11 dan dikemaskini pada: 2008-04-02.

* URL: http://ghazali.org/site/oeuvre.html.

* This page was translated into Malay by Salina Ahmad.  

* Site © Copyright 2007 by Muhammad Hozien. All rights reserved. This site is dedicated to academic study of Imam abu Hamid al-Ghazali. Individual content may have its own individual copyrights. See copyright information.